Ślonske Gody 2014 – w Gminie Gierałtowice...DSC 0795w

Jak ślonske, to czasmu niy po naszymu?... Pomyśl, że czas by boł, naszkrobać co we ślonski godce, coś mie tak yny bodzie, niy wiym coby to by być zagrożeniem i yny mi godo dyć napisz pieronie, co ci grozi. Filoka ci niy ubydzie pra....

Jako duszeczka prawi tak tyż byść musi.... Toż dejcie pozor, bo emitowany synsacjow we tym łopisywaniu niy braknie, a niyjakich festiwalowych gwiazdow bydzie łopisanych moc.

8 czyrwca po loddzwoniyniu na ,,Anioł Pański” namiot łogromny na gyrotowskim placu targowym stanoł, a wele go cało masa myńszych. Konsek dali tyjater na lufcie postawiyli, bo mój amfityjatru jeszcze niy momy, szkoda, ale Wójt Joachim Bargel gospodorz dobry, możno co wykombinuje. Sztandow nastawiali, ze maszketami, ze cudyńkami co to bajtle na warsztatach artystycznych we gyrotowskim GOK – u robiom. Na uwaga zasugowol sztand łod naszych  DSC 0548wGospodyń Wiejskich, tam kożdego roku cuda idzie połoglondać ai pokosztować. Łonskigo roku tak mie kobiyty czynstowały, żech posek do galot nowy musiol kupić. Tera boło to samo alech dowoł pozor. Ludzie czego tam niy boło, nasze miszczynie znane som ze wypiekow, a żuru lepiej niy zjycie nikaj, a te klajdy ślonske, te korony na gowach, to trza widzieć, ło napisz tego niy idzie. Dobre som te gyrotowske gospodynie, do ,,tańca i do różańca”.

Ździebko dali, sztand swoj, jubilaty gyrotowske postawiyli, ni bydymy ich dycko yno przedstawiać, wszyjscy ich sam znajomy. Dlo cudzych powiym, że to ło ,,Skowronku” je mowa. Przyniyśli druhy swoje trofea co ciynżkom robotom bez te wszyskie lata wywalczyli, puchary, dyplomy, rozmajte statuetki, moc tego wszyskigo boło, a ludzie co ta kolekcjo prowadzący boło hołda. Prezes z Prezesowom zamias świyntować gości łokludzali, ale to dobrze, że ta historio ludzi interesuje.

Ło godzinie ponkt 15.30 Przedszkoloki dały pokaz swoich umiejyntności, momy sam we ty naszy gminie talynta, to som przeca małe bajtle a wiela to już poradzom, grajom, tańcujom, śpiywajom. ,,Taniec ze gwiozdami” tak bych to mog nazwać. Potańcowaly nasze gminne aniołki i czas prziszoł na 100 letnigo staroszka – a to byście se chachli, bo gyrotowskigo ,,Skowronka” mom na myśli. Pamiyntom, jak niydowno, na takim koncercie moc chórow wystympowalo a ,,Skowronek” na końcu, siedzioł ech se tak i myśli mie takowe naszły; Jakby tak, godom se we myślach, niy yno za śpiywanie ale za uroda nagrody dowali to już na poczontku mielibymy piyrsze miejsce, bo nasze dziołchy nejgryfniejsze, a te klajdy, choćby ze jaki opery... Piykny je tyn nasz chór jo tam niy wiela jeszcze poradza, alech ,,mody”, to jeszcze mom czas. Zaśpiywoł ,,Skowronek” jak przistało na ślonske świynto - śpiywki ślonske, ło piosneczce co se śniom wszyńdzie dobrze idzie. We wionzance pieśni cieszyńskich słyszeli my moc słow ło miyłości i tynsknocie, piykno je cieszyńsko ziymia i godka fest ciekawo, pieśniom ło niysforny ,,Młynareczce” co biydnymu rybokowi w gowie zawrocioła, zakończyli swoj koncert.P6051381Trza przipomnieć, ze wroz z chorym wystompiolo dwóch karlusow z Gyrotowic jedyn godol jak to we szranku znod pamiytnik łod swoi omy, a drugi przipomniol nom wiyrszyk ło ,,murzinku Bambo” ale po naszymu, łoba karlusy som ze Gierałtowic a mama łod jednego śnich, je druhnom gierałtowickiego ,,Skowronka”.DSC 0811w

Po ,,Skowronkach „ zatańcowały dziołszki ze sekcje taneczny GOK Gieraltowice. Majom talynt te gyrotowske gwiozdeczki. Po ty grupie taneczny, wystompiyli ,,Gierałtowianie” ze naszy szkoły podstawowy. Na to boło wert pozaglondać, dziołszki we klajdach ślonskich, faltyn roki rozmajtych farbow, zopaski cołke we kwiyciu, wionki na gowach, korale czerwone , buźki roześmione i yny zmrugaly tymi łoczkami jak wongelki, radość w sercu i żol, że to już czowiek w jesiyni a tu tyn Ślonzek taki piykny. Tańcowały dziołszki z karlusami znany nom i gorolom z gor taniec co se mianuje, ,,Zasioli gorole łowies”,. Piyknie zatańcowali.P6051366

To je dobry pomyślonek coby stare tańce przipominać bo to przeca kyns naszy historie. Ło 16.30 nadeszła pora na poważniejszy temat. Konkurs piosynki DSC 0829wzapowiedziała konferansjerka nasza dziolcha ze Chudowa, Inga Papkala. Znano piosynkarka, śpiywo Cantry, a robi to fest fajnie, jako fajno tak i śpiywo. Konkurs stoł na wysokim poziomie, wygrała modo piosynkarka ze Knorowa, we czołowce znod se karlus z naszy gminy – tyż piyknie śpiywoł, przidoł by se we Skowronku taki artysta.

 

DSC 0881wPo półedniu wystompioł Damian Hołecki, ktoś go nazwał Niymcym, ale łon bez małej se urodzioł we Myslowicach, tak se myśla, to je to samo jakbych jo, coch se urodziol we Knorowie a pojechoł bych do Chin i ktoś by mie nazwał Chińczykym, niy bardzo mi do dopasowania. Karlus szwarny, śpiywoł piyknie a wele niego, pląsały take dwa aniolki, jedyn bioly drugi czorny, i tak se kryńciyły reakcji ,,hula chop” na brzuchu, roz na prawo roz na lewo a jo fantazyrowoł aż do mie moja spomnieć, ale niy bydymy lo tym tera godać...

 

DSC 0922wPrzed łostatnim akcyntym, tegorocznych Godow bol wystymp znana grupa co se mianuje ,,Ustronsky”, bo pochodzi z Ustronia. Zapomnieli w domenie trzech swoich kamratow co na trombach w połączeniach grajom. Bez to kwolić tyj muzyki niy ma za co. Jedno co trza pedzieć to chopcy grali blank na żywo, żodnego playbeku niy mieli bo to do zrobienia prawdziwego artysty by gańba była.

Na koniec wyloz karlus i doł czadu na kochrach, niy wiym co to bol za DJ, ale szklonki mi my chałpie dwa razy ze stoła sleciały, to mi rzeko, piyknie dowoł po zaworach, jeszcze mi dzisiok w lewym uchu dudni, przekładnich szychta na belerce przerobił.

Niy popisoł sie tyn co zastosowanie we namiocie poroskłodoł, bo ci co sie siedli za blisko do dzisioj raja do doktora łod uszow trzymajom.

Wszysko lopisane, a ło tych nejważniejszych ani słowa, przeca bez nich by tych ,,Godow” niy boło. Gańba, toż przeproszom i spominom, że łod samego pocontku do końca by na tym festiwalu regionalnym obecni Wójt gminy Gierałtowice pan Joachim Bargiel, Przewodniczoncy Rady pan Marek Błaszczyk, Radni i moc wielko miyszkańcow niy yno nasze gminy ale i łokoliczne miejsca. Trza pedzieć, że Wójt ze Przewodniczącym, klacli se fotka z naszym ,,Skowronkym”. Bydzie fajno pamiontka. Trza tyż pochwolić pracownikaow GOK Gierałtowice za moc roboty wsadzony w organizacjo, za te serce do tych bajtli. Dobro robota te panie robiom, to tyż je tako, nasza wizytowka. Słoneczko zaszło, miesionczek wyloz czas kończy tegoroczne ,,Gody”, i już rachować dni do nastympnych lobchodów ślonskich tradycji. Potkomy se tu za rok, ło tym samym czasie toż Pyrsk.

Tadeusza Puchałki.